Informatie / kennismakingsavond voor bewoners en bedrijven

22 maart 2017: informatie / kennismakingsavond voor bewoners en bedrijven. 

In ons gebied ‘over het spoor’ wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Maar wat weten wij eigenlijk van elkaar? Wat doen de bedrijven die daar gevestigd zijn, wat zijn hun doelstellingen en eventueel hun plannen voor de toekomst? En hoe ervaren de bewoners hun omgeving?

Om die reden was op 22 maart jl. door St.STA een avond georganiseerd ter informatie en kennismaking. Alle bedrijven en bewoners waren per brief uitgenodigd en de goede opkomst (ongeveer 50 mensen) gaf aan dat aan een dergelijke bijeenkomst wel behoefte was.
Drie bedrijven en de wijkagent hebben hun activiteiten en doelstellingen gepresenteerd en voor de aanwezigen was er ruime mogelijkheid voor reacties (positief of kritisch).
Het werd algemeen ervaren als een opbouwende, verrijkende bijeenkomst, bovendien in een heel gezellige setting, met koffie, thee en een drankje.
Aan het eind van de avond werd geconcludeerd dat dit voor herhaling vatbaar was.
Te meer, omdat er nóg een aantal bedrijven zich graag hadden willen presenteren, maar verhinderd waren.
Te weten: Golfbaan Het Rijk van Nunspeet, Het Kodal, De Verschoorschool en Hotel Vennendal.

Iets over de inhoud van de presentaties op 22 maart:

Allereerst presenteerde Het Boschhuis zich, in de persoon van Diederique Buesink. Locatie: boven de Verschoorschool.
Zij legde uit hoe Het Boschhuis, als onderdeel van ‘s Heeren Loo’, de naschoolse dagbehandeling verzorgt voor kinderen met gedragsproplemen. Het gaat om intensieve behandeling van kinderen gemiddeld tussen de 6 en 15 jaar oud. Bij de naschoolse dagbehandeling wordt gewerkt aan de persoonlijke doelen van de kinderen, in een zo’n huiselijk mogelijke setting, spelenderwijs.
Daarnaast is er elk weekend een logeerweekend, hier komen kinderen van de naschoolse dagbehandeling maar ook kinderen van verder weg. Om te profiteren van positieve ervaringen, de zelfstandigheid te vergroten en om de ouders te ontlasten.
Verder wordt er door ‘s Heeren Loo ook speltherapie en psychomotorische therapie gegeven in het Boschhuis. Voor velen was dit nieuwe informatie.

Daarna kwam de wijkagent, Johan Bouman, aan het woord. Zijn verhaal ging vooral over het bestrijden en voorkomen van vandalisme en inbraken. In dat kader gaf hij tips en juichte hij de ‘buurt-alert-app’ toe, die al in een deel van ons gebied actief is.
Wie zich daarbij wil aansluiten, kan dat doen door contact op te nemen met Niels of Lars Huiskamp, van camping de Vossenberg. Telefoonnummer: 06-18688758
De bewoners noemden de nog steeds gevaarlijke verkeerssituatie op de Plesmanlaan en de Gerard Vethlaan. Voor voetgangers en fietsers is het ondanks de recente maatregelen nog steeds geen veilige weg. St.STA heeft deze problemen al jarenlang bij de gemeente onder de aandacht gebracht en vindt de huidige situatie (ook na de aanpassingen die vorig jaar aan de weg zijn gedaan) zeker niet optimaal, maar konden bij de gemeente helaas niet meer bereiken.
Ook werd de overlast van jongeren op het Transferium (vooral ’s avonds en ’s nachts) genoemd. Hoewel er regelmatig gesurveilleerd wordt, blijft het zinvol onregelmatigheden te melden bij de politie.
De wijkagent gaf het advies, bij verdachte situaties of gevaar in ons gebied 112 te bellen.

Namens het Outdoorcentrum sprak Hendrik-Jan Borsboom. Hij legde uit hoe dit jonge bedrijf met idealisme bezig is om het mooie bosgebied te promoten en vooral kinderen in contact met de natuur te brengen. Daarnaast runnen ze de gezellige horecagelegenheid ‘Het Stationshuisje’. Vanwege de grote hoeveelheid activiteiten en nog te realiseren ideeën in het Outdoorcentrum hebben ze de exploitatie van Het Stationshuisje recentelijk overgedragen aan een nieuw horecateam. Voor de toekomst hopen ze in het gebied een ‘Belevingsbos’ te realiseren. Een jong, dynamisch bedrijf.

Vervolgens gaf Niels Huiskamp namens camping de Vossenberg een presentatie. Over de historie van dit familiebedrijf en over de toekomstplannen, die heel actueel zijn. De bedoeling is, dat er een uitbreiding komt, eerst van 5 recreatiewoningen en daarna een uitbreiding van 4 ha, in het gebied richting de Zandenplas. Tekeningen van de plannen konden we na afloop inzien.
Op 20 april zijn belangstellende bewoners van harte welkom bij de Vossenberg vanaf 19.00 uur om daar ter plekke informatie te krijgen over de camping en haar plannen.
Uit de zaal kwamen vragen over o.a. de extra belasting van de riolering, die nú al te weinig capaciteit blijkt te hebben in de omgeving van het Groene Laantje; én de extra verkeersbelasting.
Afgesproken is, dat samen met omwonenden van de Vossenberg op korte termijn een gesprek plaatsvindt, over mogelijke problemen die door de uitbreiding van de camping kunnen ontstaan.

Al met al een heel gezellige, leerzame bijeenkomst.

Wilt u donateur worden van St.STA, dan kan dat, door een bedrag van € 5,- per jaar over te maken op rekeningnummer: NL31RABO0129522821 t.n.v. Stichting STA 

De Stichting heeft geen commercieel- of winstoogmerk. De donateurgelden worden gebruikt als tegemoetkoming in de onkosten die het bestuur van de Stichting maakt.

Verkeersbesluit 30 km/uur zone Plesmanlaan

Aan bedrijven, bewoners, verblijvend in het gebied rond Plesmanlaan en Gerard Vethlaan.

Graag uw aandacht voor het volgende:

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen heeft de gemeente Nunspeet de snelheid op de Plesmanlaan verlaagd naar 30km per uur. De Plesmanlaan is geheel in de beide 30Km zones in het Spoorlijn-Transferium-A28 (STA) gebied opgenomen. Beide zones zijn daarmee samengegaan tot één geheel omvattende 30km zone.

Aankondiging 30 km/u zone Plesmanlaan door gemeente Nunspeet(PDF)

Samen met invoering van de 30km zone zijn de volgende aanpassingen aangebracht:
– Verwijderen van 50km aanduidingen op de weg en verplaatsen van bestaande 30km zone borden ter hoogte van Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer.
– De kruising Plesmanlaan-Vennepad (bij hotel richting A28) en Plesmanlaan-Plesmanlaan (inrit naar de toren en horeca gelegenheid Het Stationshuisje, nummer 1) zijn gewijzigd in gelijkwaardige kruisingen. De voorrangmarkeringen en borden zijn verwijderd.
– Het voet/fietspad vanaf Vennepad tot aan kruispunt Plesmanlaan-Plesmanlaan (inrit naar de toren en horeca gelegenheid Het Stationshuisje, nummer 1) is gewijzigd in enkel voetpad. Fietsers dienen op de hoofdrijbaan te fietsen.
– Let op: Kruising Plesmanlaan-Ericaweg (uitrit Hoogwolde) en Plesmanlaan-Plesmanlaan (uitrit Golfbaan) zijn niet gewijzigd (omdat dit als uitrit (erfafrit) wordt gezien.

Belangrijkste kenmerken van een 30km zone zijn (dit komt van de website van veilig verkeer Nederland vvn.nl):
“… Omdat de snelheid er relatief laag is, zou het verkeer veilig gemengd moet kunnen worden. Je vindt in een 30 km-zone dus geen aparte fietspaden/-stroken en op kruisingen is de voorrang niet geregeld door borden of tekens op de weg (de kruisingen zijn dus gelijkwaardig). Ook kom je er geen verkeerslichten tegen. … In een 30 km-zone gelden geen andere regels dan ‘normaal’. ….”

Wij als Stichting STA en bewoners Schorsendal maken ons al jarenlang hard voor de veiligheid van voetgangers en fietsers op de Plesmanlaan en Gerard Vethlaan. Wij hebben op vele manieren bij de gemeente aangedrongen op de aanleg van een degelijk voetpad, fietsstroken en het structureel onderhouden van de bermen (als veilige uitwijkmogelijkheid bij passerende auto’s). Nu is er dan ineens een 30km zone met alleen de bovenvermelde aanpassingen aan de fysieke infrastructuur.

Wij willen u vragen hoe u als bedrijf of als particulier hierover denkt. Graag vernemen wij uw reactie; ook suggesties en aanvullingen zijn welkom. U kunt uw reactie geven per e-mail op e-mailadres:
info@stichtingsta.nl

Met vriendelijke groet,
Stichting STA, Bewoners Schorsendal

Afspraak gesprek met Gemeente, evaluatie en vervolg verbeteringen aan Plesmanlaan

De wegverbeteringen aan de Plesmanlaan ter hoogte van Schorsendal zijn in november afgerond. Daarna hebben St.STA, wijk Schorsendal, golfbaan Het Rijk van Nunspeet, camping Vossenberg en Hoogwolde een evaluatiegesprek gehad over het proces en het resultaat. Conclusies: wel even lastig tijdens de werkzaamheden, maar het resultaat is een nette, geluidsarme weg met prima afremmende drempels. Ook werd geconstateerd dat daarmee de rest van de Plesmanlaan én de Gerard Vethlaan zeker niet veiliger was geworden; er wordt vaak juist extra gas gegeven ná schorsendal, om het oponthoud te compenseren. Al vóór de wegwerkzaamheden hebben wij als St.STA en wijk Schorsendal gemeld aan de Gemeente, dat wij dit slechts als eerste fase van de totale aanpak zagen en zeker op een vervolg zouden aansturen. In die fase zijn wij nu gekomen.Tijdens een Commissievergadering van de Gemeente (oktober j.l., zie mail dd. 16-10-2014) werd ons een gesprek met de Gemeente in het vooruitzicht gesteld. Tot eind december hebben wij tevergeefs op een uitnodiging gewacht. Vervolgens hebben wij een gesprek aangevraagd bij de Gemeente en deze week is mij door hen een datum voorgesteld. Op vrijdag 20/2 is er een gesprek met weth. v.d.Geest en dhr.Klerks (afd. infra). Het lijkt mij goed om met enkele mensen uit dit gebied aan dit gesprek deel te nemen. Martin van Wissen heeft al aangeboden er bij te kunnen zijn, maar hij vindt het ook goed als iemand anders de belangen van onze wijk wil vertegenwoordigen. Daarom leg ik het hier bij jullie allen neer en zie graag jullie reacties (en eventueel opmerkingen, ideeën?) tegemoet.

Bespreking Bestemmingsplan Spoorzone: maandag 13 oktober 18.30 uur

Beste buurtgenoten,

In de commissievergadering Ruimte en Wonen, van de gemeente Nunspeet, is maandag 13 oktober het onderwerp Bestemmingsplan Spoorzone besproken.

Het gaat in dat plan over de inrichting en mogelijkheden voor de toekomst in het gebied Spoorzone, waar onze wijk staat.

Alle aspecten van regelgeving en planning worden daarin meegenomen. Er is een lijvig rapport over verschenen, aan de hand waarvan de toekomst van dit gebied wordt bepaald.

Vorig jaar is over dit bestemmingsplan een presentatie met discussiemogelijkheid geweest, in Pineta. Daarvoor bleek toen uit onze wijk weinig belangstelling.

Stichting STA zal maandag op de publieke tribune vertegenwoordigd zijn door het bestuur. We overwegen nog om spreektijd aan te vragen.

Het is goed om onze betrokkenheid te tonen als bewoners en belanghebbenden en niet te vergeten: belastingbetalers! Wij hebben al té vaak het gevoel gekregen dat de gemeente het gebied ‘over het spoor’ niet kent en/of vergeet en/of niet serieus neemt.

Daarom de oproep om ook aanwezig te zijn. Al was het alleen al om kennis te nemen van de overwegingen die de gemeente maakt t.a.v. haar toekomstplannen. Als aanwezige kun je de discussie tussen de politici volgen en daaruit opmaken hoe er gedacht wordt over dit gebied. Dat kan voor ons ook nuttig zijn. Wie spreektijd wil hebben moet dat van tevoren aanvragen bij de griffie en krijgt daarvoor 5 minuten.

De locatie is het gemeentehuis en de aanvangstijd is 19.30 uur.

Als je belangstelling hebt voor de inhoud van het bestemmingsplan, geef dat dan even aan, dan stuur ik het je door.

Nog even wat anders: De grote beuk voor het huis van Ton den Boer wordt volgende week gekapt. Ondanks ingediende bezwaren door Ton en St. STA houdt de gemeente voet bij stuk, omdat men vindt dat de boom een ‘verminderde vitaliteit’ vertoont en daardoor gevaar kan opleveren. Wij denken dat hiermee een natuurlijke snelheidsremmer wordt verwijderd, en betreuren dus de beslissing. Maar ja, de gemeente heeft haar eigen overwegingen…

Hartelijke groet, namens Stichting STA,

Irma Elgersma

Intrekking aanpassing Plesmanlaan

Gemeente Nunspeet 4-4-2014

 Geachte lezer,

Afgelopen dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de werkzaamheden aan de Plesmanlaan, ter hoogte van Schorsendal, te verplaatsen van de meivakantie naar het najaar.

Dit na een aantal reacties en bezwaren van belanghebbenden.

Uitgangspunt is om de werkzaamheden nu uit te voeren in de herfstvakantie van 2014. Dit zal dan zijn in week 43.

De overlast zal, met het huidige beschikbare budget, er niet minder om zijn maar voor een aantal belanghebbenden is er ruimer de tijd om hiermee rekening te houden in de bedrijfsvoering.

Binnen twee weken komen wij met een voorstel om dit verder met u te communiceren.

Met vriendelijke groet,

Harwin (H.W.) Prins
Civieltechnisch medewerker
Gemeente Nunspeet
team Infra
Postbus 79
8070 AB Nunspeet
Doorkiesnummer (0341) 25 92 05
E-mail: h.w.prins@nunspeet.nl

üDenk aan het milieu voor u deze mail print

 

Dit bericht is afkomstig van
Gemeente Nunspeet
Markt 1, 8071 GJ NUNSPEET
Postbus 79, 8070 AB NUNSPEET
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11
Fax: (0341) 26 00 48
E-mail: gemeente@nunspeet.nl
Internet: www.nunspeet.nl

Voorbehoud gemeente Nunspeet:
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als het wordt ontvangen door iemand anders, wordt deze verzocht het te retourneren aan de afzender.
Dit e-mail bericht is gecontroleerd op virussen en inhoud door de gemeente Nunspeet.

Plan fasering aanpak plesmanlaan

Goede middag mevrouw Elgersma/ heer Buis, 31-3-2014

Na veel overleggen met betrokkenen en aannemers hebben wij, Robert Klerks en ik, een advies gemaakt om de werkzaamheden voor de Plesmanlaan uit te gaan voeren in de meivakantie.
Hierover moet het college van burgemeester en wethouders nog een besluit nemen.
Wat houdt het advies in:
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd om de overlast te beperken. Zie hiervoor de bijlage met een plattegrond waarop de fasering staat aangegeven.
Fase 1a/1b – wegvak volledig afgesloten op maandag 28 april van 07.30 tot 23.30 uur. Omleiden niet mogelijk.
Fase 2 – wegvak afgesloten op dinsdag 29 april van 07.30 tot 17.00 uur. Omleiding via ‘lus’ Schorsendal (wegvak fase 1a/1b is dan voorzien van een puinbaan)
Fase 3 – wegvak volledig afgesloten op dinsdagavond/nacht 29 april van 19.30 tot 05.30 uur. Omleiden is niet mogelijk.
Fase 4 – volledige wegvak woensdag 30 april van 07.30 tot 17.30 uur afgesloten i.v.m. aanbrengen 2 lagen asfalt.
Fase 5 – wegvak volledig afgesloten/ doorgaand verkeer niet mogelijk op donderdag 1 mei van 19.30 tot 05.30 uur i.v.m. aanbrengen 3 verkeersdrempels
Fase 6 – gedurende 2 weken overdag daarna aanbrengen grasbetonstenen langs kanten, aanstraten inritten etc. Het verkeer kan onder begeleiding/ middels bebakening langs het werk.
Ik realiseer me dat hiermee overlast wordt veroorzaakt voor omwonenden en bezoekers.
De campingeigenaars zijn al ingelicht. Uiteraard was hun reactie niet heel erg positief. Alleen is dit volgens ons, op korte termijn, het ‘beste van het slechtste’.
Als er nog onduidelijkheden of vragen zijn dan willen Robert Klerks en ik dat uiteraard komen uitleggen.

Met vriendelijke groet,
Harwin (H.W.) Prins

Status werkzaamheden aan Plesmanlaan

16 oktober 2013

Onderwerp: maatregelen Plesmanlaan

Geachte bewoners, belanghebbenden,

Een paar jaar terug zijn drempels in de Plesmanlaan aangelegd om de snelheid terug te dringen. Dit voorjaar hebben we de verkeerssituatie, samen met en op verzoek van diverse bewoners, opnieuw bekeken. Twee bewoners, de heer Rob Buijs en mevrouw Irma Elgersma waren bereid om hierover met ons in gesprek te gaan en bij u de problemen te inventariseren en zaken terug te koppelen aan u en de gemeente Nunspeet. Mede dankzij hen zijn we nu zover dat we een uitvoeringsgereed maatregelpakket (klinkerbestrating met drie snelheidsremmers ter hoogte van Schorsendal) hebben.

Het treffen van deze snelheidsremmende maatregelen is gebonden aan een vakantieperiode om de overlast voor bewoners en het achterliggende gebied zoveel mogelijk te beperken. We hebben geprobeerd om de te treffen maatregelen uit te voeren in de herfstvakantie. Dit is ons helaas niet gelukt. We hebben nu nog geen uitsluitsel over de wijze waarop we het verkeer gaan omleiden.

Uitgangspunt is om in het voorjaar  snelheidsremmende maatregelen te treffen aan de Plesmanlaan. Welke maatregelen dat precies zijn is afhankelijk van de wijze van de ontsluitings- en omleidingsmogelijkheden. Door gefaseerd te werken tijdens de uitvoering beperken we de overlast zoveel mogelijk.

Vooruitlopend op deze maatregelen zullen we de overhangende begroeiing over het schelpenpad naast de Plesmanlaan snoeien en het pad, voor zover er gaten inzitten uitvullen met nieuw materiaal zodat dit begaanbaar is. De kantopsluiting is nu rafelig en dat blijft zo. Op het moment dat we grasbetonstenen aanbrengen zal dit verbeteren.

U wordt, voordat de werkzaamheden starten, nog nader geïnformeerd over de maatregelen die wij gaan treffen en de wijze van uitvoeren. Naar verwachting is dit in het tweede kwartaal van 2014.

Met vriendelijke groet,

Robert Klerks
Verkeerskundige
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Doorkiesnummer (0341) 25 93 16
E-mail: r.p.r.klerks@nunspeet.nl