Bijeenkomst Stichting STA op 9 april 2018

Bijeenkomst Stichting STA op 9 april 2018

Wij zijn ditmaal te gast bij de dr. A. Verschoorschool. Ramon Heuwekemeijer en Jessica van de Vossenberg vertellen ons over het verleden en ontstaan van de Verschoorschool.

Eerst wordt stilgestaan bij het plotse overlijden van Nienke van Bekkum in maart jongstleden, Nienke woonde aan de Boshuisweg en was in het verleden bestuurslid van Stichting STA. Wij zullen haar betrokkenheid bij Stichting STA missen.

“De (houten) school is gebouwd in 1925 als onderdeel van het naastgelegen Boschhuis, dat toen Medisch Kinderhuis was. Een onderwijzeres gaf les in dit gebouw. In 1949 werd door dr. A. Verschoor de eerste steen gelegd voor het schoolgebouw voor Langdurig Zieke Kinderen. In de jaren erna groeide de school langzaam. Sinds 1990 wordt de school alleen nog maar bezocht door externe leerlingen. Vroeger zaten er vooral kinderen met medische problematiek, nu vooral met sociaal emotionele problematiek.”

De huidige school heeft naast de leerkrachten o.a. een logopediste, maatschappelijk werker, interne begeleiders, remedial teacher en een therapiehond. Daarnaast zit Stichting Grip nu naast de school en hier kunnen de kinderen o.a. naar de pony’s om te rijden of te aaien, als het niet zo goed met de kinderen gaat.

Ramon geeft aan dat zij erg blij zijn met de locatie van de school in het groen, het is er rustig en ze hebben de mogelijkheid om naar buiten te gaan.

Ramon verteld over de taxibusjes. Dat het aantal leerlingen (en dus het aantal taxi’s) in de loop der jaren is gedaald. Een paar jaar geleden nog 50 busjes en nu 30 per dag. De leerlingen komen overal vandaan, vandaar dat het moeilijk is om met minder busjes te rijden. Wel wordt er meegedacht en ’s middags bij het ophalen komen er 10 busjes achter elkaar aan vanaf het Transferium. De kinderen staan klaar en daarna rijden er 10 busjes achter elkaar aan weg.

Raymond geeft aan zoveel mogelijk rekening te willen houden met bewoners. En mocht er overlast zijn geef hem dit aan!

Na afloop van de presentatie kregen wij een rondleiding door het gebouw. De lokalen zijn prikkelarm ingericht en er wordt veel met pictogrammen gewerkt. Veel van de kinderen zijn autistisch of hebben een hechtingsstoornis.

Na een korte pauze was het woord aan Martin Juffer van Woonzorgnet het Kodal. Martin vertelde dat zij een huurcontract hebben tot oktober 2019. Zij willen graag elders iets nieuws bouwen in een satelliet-vorm. Het huidige pand dat voldoet niet meer aan deze tijd. Dit pand heeft haar oorsprong in de jaren ’30 en was gebouwd voor een familie met een pension voor vegetariërs, midden in de bossen. Het pension is vanwege de drukte uitgebouwd. Later hebben er nog senioren gewoond, verstandelijk gehandicapten en nu mensen met een psychiatrische- of verslavingsachtergrond.

“Op het Kodal is de begeleiding voornamelijk gericht op het binnen de grenzen van het afgesproken gedoogbeleid, een zo optimaal mogelijk geaccepteerde en geïntegreerde manier van wonen, werken en een zinvolle dagbesteding te stimuleren. Dit doen zij door de HEE-methode, wat staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. De begeleiding is individueel; samen met de Persoonlijk Begeleider bepaalt de bewoner de zorgvraag. Het Kodal biedt ook de mogelijkheid tot ambulante begeleiding voor bewoners die willen doorstromen naar een meer zelfstandige woonplek.” Er is dag en nacht iemand aanwezig om zorg te kunnen verlenen.

Er zijn vanuit de aanwezigen veel vragen. Met name over de (on)veiligheid van de kinderen in dit gebied. Er is angst voor incidenten. Martin vertelt dat er geen bewoners zijn met een zedenachtergrond.

Aan het eind van de avond gaf Ton uitleg over de werkgroepen t.a.v. het Stationsgebied. Er liggen nu 5 voorstellen klaar (4 waarin er bij de spoorovergang een tunnel komt voor auto’s en fietsers en 1 waarin de oude situatie gehandhaafd blijft met wat aanpassingen. De gemeente Nunspeet, ProRail en de Provincie gaan dit met elkaar bespreken, welke mogelijkheden er zijn, op wat voor termijn en het prijskaartje daarvan. Alles wordt gepubliceerd in de Nunspeet Huis-aan-huis en het Nunspeets Belang en er worden inspraakavonden georganiseerd voor de burgers. Al met al zal het nog heel veel tijd en overleg gaan kosten voordat alles gerealiseerd wordt.

Wij willen Jessica en Raymond van de dr. A. Verschoorschool en Martin van het Kodal bedanken voor hun gastvrijheid en hun verhaal!

Een volgende bijeenkomst willen wij sprekers uitnodigen op het gebied van bosbeheer

Bijeenkomst Stichting STA op Golfbaan Het Rijk van Nunspeet

Bijeenkomst Stichting STA op Golfbaan Het Rijk van Nunspeet

De bijeenkomst op woensdag 11 oktober werd goed bezocht, door ongeveer 40 belangstellenden. We waren te gast op de Golfbaan Het Rijk van Nunspeet, waar iedereen hartelijk werd ontvangen met koffie/thee en wat lekkers.

Het eerste deel van het programma werd ingevuld met een presentatie door de directeur van de golfbaan, Erik v/d Zwaluw.

Een interessant verhaal over het ontstaan van de Golfbaan in 1989 en de ontwikkelingen daarna, en met name het huidige beleid t.a.v. het omgaan met de natuur op de golfbaan. Middels woord en beeld informeerde hij ons over duurzaam, en milieuvriendelijk onderhoud van de baan en visie op het bosbeheer. Dit komt tot uiting in het toepassen van selectieve boomkap en het zeer terughoudende bemesten en bewateren. Door dit beleid verkreeg de baan in september van dit jaar het GEO-certificaat. Dit wereldwijd erkende milieukeurmerk vormt het onafhankelijke bewijs dat het golfbaanbeheer van Golfbaan Het Rijk van Nunspeet duurzaam is.

Hierna kreeg William Qualm van de Brandweer in onze regio het woord. Hij hield een presentatie over brandveiligheid. Hij liet zien aan de hand van een filmpje hoe een beginnende brand enorm snel om zich heen grijpt en razendsnel een ondraaglijke hitte veroorzaakt. Brand in huis ontstaat vaak door oververhitting van apparaten (veroorzaakt door vuil en stof). Brand buitens huis kan ontstaan door droog snoeihout dat blijft liggen.
Zijn advies is om schuimblussers in huis te hebben en rookmelders, en bij de huizen met een oude CV-ketel tevens een koolmonoxide-melder.
Over ‘ontsnappingsroutes’ voor de bewoners in het bos vertelde William Qualm dat er genoeg mogelijkheden zijn: de Plesmanlaan, het Groenelaantje bij de spoorwegovergang (zij het minder toegankelijk voor auto’s, maar de brandweer heeft apparatuur om bij nood de paaltjes die er staan te verwijderen), en een route over het Vennepad, via Hoogwolde. Daarnaast kan bij nood het fietspad naar de Zandenplas worden gebruikt.
In geval van ernstige stremming door brand maakt de brandweer ter plekke via luidsprekers aan bewoners de evacuatieroute bekend.
Bij een eventuele brandmelding is het van groot belang dat de melder van de brand (op 112) heel duidelijk aan de brandweer vertelt dat de brand aan de andere kant van het spoor is, en zo exact mogelijk de locatie aangeeft.

Bij periodes van grote droogte wordt door de brandweer ‘code oranje’ gegeven in bosgebieden, en daarmee wordt een algemeen verbod opgelegd voor het maken van open vuur (zoals barbecue en roken).
In ons gebied zijn meerdere brandputten, waaruit de brandweer water kan halen. Daarnaast heeft de brandweer extra lange slangen, voor een groot bereik, en een ‘waterwagen’, met een grote tank bluswater. William vertelde dat de brandweer dit bosrijke gebied kent en bij een brand rekening houdt de specifieke situatie hiervan. Al met al kon William Qualm in zijn presentatie veel zorgen en ongerustheid wegnemen.

Tijdens de rondvraag kwam het onderwerp ‘glasvezel in het buitengebied’ aan de orde. Kortgeleden kregen internetabonnees van KPN een uitnodiging voor een infoavond, georganiseerd door een glasvezelbedrijf. Voor KPN-gebruikers is glasvezel interessanter dan voor b.v. Ziggo- gebruikers, daar Ziggo al redelijk snel internet levert en er minder voordeel is voor haar abonnees. De infoavond is al geweest. Er is nog veel onduidelijk gebleven over de mogelijkheden, de voordelen en de kosten die eraan zijn verbonden voor de abonnees.
Stichting STA gaat informatie over deze materie opvragen bij de gemeente en/of het betreffende glasvezelbedrijf.

Een andere vraag/opmerking ging over de gevaarlijke verkeerssituaties op de Plesmanlaan: veel te hoge snelheden, onveilig voetpad, onduidelijke situatie. De weg wordt (nog steeds) algemeen ervaren als een gevaarlijke route voor fietsers en voetgangers.
De aanwezigen vinden verder overleg met de gemeente noodzakelijk. Stichting STA neemt deze actie op zich.
Het idee wordt gelanceerd om bij een volgende Stichting STA-bijeenkomst een vertegenwoordiging van de gemeente uit te nodigen voor dit onderwerp.

Het bestuur van Stichting STA is uitgebreid met 2 nieuwe leden:
Yvette Borsboom en Bram ten Hove. Een welkome, frisse, jonge aanvulling.

Nuttig om te weten is dat de donateurbijdrage, à € 5 per jaar op een ander rekeningnummer dan voorheen moet worden overgemaakt, te weten: NL42INGB0002918188 ten name van A. Jacobs te Nunspeet

De aanwezigen bedanken directeur Eric van der Zwaluw, voor zijn royale gastvrijheid en zijn presentatie, evenals dhr.William Qualm, voor de uitleg over de ‘Brandzaken’ in ons gebied.

Het was een plezierige, informatieve avond. We hopen op een blijvend goed contact met elkaar.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting STA

Open huis

Open huis bij bedrijven en instanties in het gebied van Stichting STA.

Camping De Vossenberg nam als eerste het initiatief om iedereen in het gebied ‘over het spoor’ uit te nodigen, om verder kennis te maken met hun bedrijf, op 20 april j.l.
Daarna nam Het Boschhuis het estafettestokje over en gaf op 28 juni een rondleiding in het monumentale pand, waar naschoolse dagbehandeling van kinderen met speciale aandacht plaatsvindt.

Hieronder in het kort een verslag:

Op 20 april hield Camping De Vossenberg open huis voor belangstellenden in de omgeving.

Ongeveer 15 mensen waren ingegaan op de uitnodiging die door Stichting STA was verspreid; zij werden gastvrij onthaald met koffie/thee en appelgebak. De gastheren Niels en Lars Huiskamp vertelden over hun camping, de geschiedenis daarvan en de toekomstplannen. Er liggen uitbreidingsplannen, die door de gemeente en de provincie nog moeten worden goedgekeurd. Tekeningen van de mogelijke uitbreiding lagen ter inzage voor de aanwezigen en werden toegelicht. Er werden vragen over gesteld en beantwoord. De aanwezigen gaven aan dat zij het vooral belangrijk vinden dat er transparantie en openheid zal zijn in het traject rond de mogelijke uitbreiding.

De omwonenden willen graag meedenken over mogelijke consequenties voor hun woon- en leefgebied.
Vervolgens gaven Niels en Lars een rondleiding over de camping en toonden o.a. een aantal nieuwe recreatiebungalows en een andere nieuwe ontwikkeling, de Safari tent (een soort ruime, luxe wigwam). Na de rondleiding werd er nog nagepraat onder het genot van een hapje en drankje.

Leidinggevenden van Het Boschhuis nodigden bewoners in ons gebied uit om op 28 juni bij hun te gast te zijn.

Ongeveer 25 mensen werden royaal onthaald met feestelijke versnaperingen. Er werd een inleidend verhaal over Het Boschhuis gehouden door Diederique Buesink. In Het Boschhuis wordt naschoolse dagbehandeling gegeven aan kinderen die te maken hebben met zorgen, problemen en angsten. Het is tevens voor de betreffende kinderen mogelijk er te logeren in de weekenden. Daarnaast wordt Speltherapie en Psychomotorische therapie geboden, met als doel het verminderen van, en het leren omgaan met de problemen waarmee deze kinderen te kampen hebben.
Een enthousiast team van begeleiders van Het Boschhuis leidde vervolgens de belangstellenden rond in het prachtige historische pand. Het was een verrassende kennismaking met Het Boschhuis.

In het najaar van 2017 is het de bedoeling dat Golfbaan Het Rijk van Nunspeet de bewoners in het gebied van Stichting STA gaat uitnodigen. En waarschijnlijk is de reeks ‘open huis avonden’ daarmee nog niet geëindigd. Uit het enthousiasme van bedrijven en bewoners blijkt dat het kennismaken met elkaar in een behoefte voorziet en tot plezierige, open contacten leidt.

Nieuws mei 2017

De Gemeente heeft renovatiewerkzaamheden verricht in de bocht waar de Plesmanlaan overgaat in de Gerard Vethlaan.

Al lange tijd heeft Stichting STA in gesprekken met de afdeling Infra van de Gemeente gewezen op de slechte toestand van de binnenkant van de bocht, die steeds verder afbrokkelde en gevaarlijk was voor fietsers en voetgangers.

Wij zijn blij dat de Gemeente de situatie nu goed heeft aangepakt. De bocht is met nieuwe grasbetonblokken weer netjes en goed begaanbaar.

Bericht van overlijden

Op 22 april j.l. is onze voorzitter van Stichting STA, Henk ten Hove, aan een hartstilstand overleden.

Een zeer abrupt en veel te vroeg einde van een heel actief leven. Een intens verdriet voor zijn familie en vrienden, maar ook voor Stichting STA.

Henk was vanaf de oprichting van Stichting STA in 2005 bestuurlijk en actief betrokken. Hij zette zich in voor het behoud van de leefbaarheid en het karakter van het unieke gebied “over het spoor”.

Wij hebben hem leren kennen als een aimabel mens, met een luisterend oor en heldere standpunten. Zijn ondernemerskwaliteiten zijn ook voor Stichting STA van grote waarde geweest.

Wij denken met veel respect terug aan onze voorzitter en zullen zijn vriendelijke persoonlijkheid enorm missen.

Irma Elgersma
Loes Kentie
Ton Jacobs

Informatie / kennismakingsavond voor bewoners en bedrijven

22 maart 2017: informatie / kennismakingsavond voor bewoners en bedrijven. 

In ons gebied ‘over het spoor’ wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Maar wat weten wij eigenlijk van elkaar? Wat doen de bedrijven die daar gevestigd zijn, wat zijn hun doelstellingen en eventueel hun plannen voor de toekomst? En hoe ervaren de bewoners hun omgeving?

Om die reden was op 22 maart jl. door St.STA een avond georganiseerd ter informatie en kennismaking. Alle bedrijven en bewoners waren per brief uitgenodigd en de goede opkomst (ongeveer 50 mensen) gaf aan dat aan een dergelijke bijeenkomst wel behoefte was.
Drie bedrijven en de wijkagent hebben hun activiteiten en doelstellingen gepresenteerd en voor de aanwezigen was er ruime mogelijkheid voor reacties (positief of kritisch).
Het werd algemeen ervaren als een opbouwende, verrijkende bijeenkomst, bovendien in een heel gezellige setting, met koffie, thee en een drankje.
Aan het eind van de avond werd geconcludeerd dat dit voor herhaling vatbaar was.
Te meer, omdat er nóg een aantal bedrijven zich graag hadden willen presenteren, maar verhinderd waren.
Te weten: Golfbaan Het Rijk van Nunspeet, Het Kodal, De Verschoorschool en Hotel Vennendal.

Iets over de inhoud van de presentaties op 22 maart:

Allereerst presenteerde Het Boschhuis zich, in de persoon van Diederique Buesink. Locatie: boven de Verschoorschool.
Zij legde uit hoe Het Boschhuis, als onderdeel van ‘s Heeren Loo’, de naschoolse dagbehandeling verzorgt voor kinderen met gedragsproplemen. Het gaat om intensieve behandeling van kinderen gemiddeld tussen de 6 en 15 jaar oud. Bij de naschoolse dagbehandeling wordt gewerkt aan de persoonlijke doelen van de kinderen, in een zo’n huiselijk mogelijke setting, spelenderwijs.
Daarnaast is er elk weekend een logeerweekend, hier komen kinderen van de naschoolse dagbehandeling maar ook kinderen van verder weg. Om te profiteren van positieve ervaringen, de zelfstandigheid te vergroten en om de ouders te ontlasten.
Verder wordt er door ‘s Heeren Loo ook speltherapie en psychomotorische therapie gegeven in het Boschhuis. Voor velen was dit nieuwe informatie.

Daarna kwam de wijkagent, Johan Bouman, aan het woord. Zijn verhaal ging vooral over het bestrijden en voorkomen van vandalisme en inbraken. In dat kader gaf hij tips en juichte hij de ‘buurt-alert-app’ toe, die al in een deel van ons gebied actief is.
Wie zich daarbij wil aansluiten, kan dat doen door contact op te nemen met Niels of Lars Huiskamp, van camping de Vossenberg. Telefoonnummer: 06-18688758
De bewoners noemden de nog steeds gevaarlijke verkeerssituatie op de Plesmanlaan en de Gerard Vethlaan. Voor voetgangers en fietsers is het ondanks de recente maatregelen nog steeds geen veilige weg. St.STA heeft deze problemen al jarenlang bij de gemeente onder de aandacht gebracht en vindt de huidige situatie (ook na de aanpassingen die vorig jaar aan de weg zijn gedaan) zeker niet optimaal, maar konden bij de gemeente helaas niet meer bereiken.
Ook werd de overlast van jongeren op het Transferium (vooral ’s avonds en ’s nachts) genoemd. Hoewel er regelmatig gesurveilleerd wordt, blijft het zinvol onregelmatigheden te melden bij de politie.
De wijkagent gaf het advies, bij verdachte situaties of gevaar in ons gebied 112 te bellen.

Namens het Outdoorcentrum sprak Hendrik-Jan Borsboom. Hij legde uit hoe dit jonge bedrijf met idealisme bezig is om het mooie bosgebied te promoten en vooral kinderen in contact met de natuur te brengen. Daarnaast runnen ze de gezellige horecagelegenheid ‘Het Stationshuisje’. Vanwege de grote hoeveelheid activiteiten en nog te realiseren ideeën in het Outdoorcentrum hebben ze de exploitatie van Het Stationshuisje recentelijk overgedragen aan een nieuw horecateam. Voor de toekomst hopen ze in het gebied een ‘Belevingsbos’ te realiseren. Een jong, dynamisch bedrijf.

Vervolgens gaf Niels Huiskamp namens camping de Vossenberg een presentatie. Over de historie van dit familiebedrijf en over de toekomstplannen, die heel actueel zijn. De bedoeling is, dat er een uitbreiding komt, eerst van 5 recreatiewoningen en daarna een uitbreiding van 4 ha, in het gebied richting de Zandenplas. Tekeningen van de plannen konden we na afloop inzien.
Op 20 april zijn belangstellende bewoners van harte welkom bij de Vossenberg vanaf 19.00 uur om daar ter plekke informatie te krijgen over de camping en haar plannen.
Uit de zaal kwamen vragen over o.a. de extra belasting van de riolering, die nú al te weinig capaciteit blijkt te hebben in de omgeving van het Groene Laantje; én de extra verkeersbelasting.
Afgesproken is, dat samen met omwonenden van de Vossenberg op korte termijn een gesprek plaatsvindt, over mogelijke problemen die door de uitbreiding van de camping kunnen ontstaan.

Al met al een heel gezellige, leerzame bijeenkomst.

Wilt u donateur worden van St.STA, dan kan dat, door een bedrag van € 5,- per jaar over te maken op rekeningnummer: NL31RABO0129522821 t.n.v. Stichting STA 

De Stichting heeft geen commercieel- of winstoogmerk. De donateurgelden worden gebruikt als tegemoetkoming in de onkosten die het bestuur van de Stichting maakt.

Verkeersbesluit 30 km/uur zone Plesmanlaan

Aan bedrijven, bewoners, verblijvend in het gebied rond Plesmanlaan en Gerard Vethlaan.

Graag uw aandacht voor het volgende:

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen heeft de gemeente Nunspeet de snelheid op de Plesmanlaan verlaagd naar 30km per uur. De Plesmanlaan is geheel in de beide 30Km zones in het Spoorlijn-Transferium-A28 (STA) gebied opgenomen. Beide zones zijn daarmee samengegaan tot één geheel omvattende 30km zone.

Aankondiging 30 km/u zone Plesmanlaan door gemeente Nunspeet(PDF)

Samen met invoering van de 30km zone zijn de volgende aanpassingen aangebracht:
– Verwijderen van 50km aanduidingen op de weg en verplaatsen van bestaande 30km zone borden ter hoogte van Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer.
– De kruising Plesmanlaan-Vennepad (bij hotel richting A28) en Plesmanlaan-Plesmanlaan (inrit naar de toren en horeca gelegenheid Het Stationshuisje, nummer 1) zijn gewijzigd in gelijkwaardige kruisingen. De voorrangmarkeringen en borden zijn verwijderd.
– Het voet/fietspad vanaf Vennepad tot aan kruispunt Plesmanlaan-Plesmanlaan (inrit naar de toren en horeca gelegenheid Het Stationshuisje, nummer 1) is gewijzigd in enkel voetpad. Fietsers dienen op de hoofdrijbaan te fietsen.
– Let op: Kruising Plesmanlaan-Ericaweg (uitrit Hoogwolde) en Plesmanlaan-Plesmanlaan (uitrit Golfbaan) zijn niet gewijzigd (omdat dit als uitrit (erfafrit) wordt gezien.

Belangrijkste kenmerken van een 30km zone zijn (dit komt van de website van veilig verkeer Nederland vvn.nl):
“… Omdat de snelheid er relatief laag is, zou het verkeer veilig gemengd moet kunnen worden. Je vindt in een 30 km-zone dus geen aparte fietspaden/-stroken en op kruisingen is de voorrang niet geregeld door borden of tekens op de weg (de kruisingen zijn dus gelijkwaardig). Ook kom je er geen verkeerslichten tegen. … In een 30 km-zone gelden geen andere regels dan ‘normaal’. ….”

Wij als Stichting STA en bewoners Schorsendal maken ons al jarenlang hard voor de veiligheid van voetgangers en fietsers op de Plesmanlaan en Gerard Vethlaan. Wij hebben op vele manieren bij de gemeente aangedrongen op de aanleg van een degelijk voetpad, fietsstroken en het structureel onderhouden van de bermen (als veilige uitwijkmogelijkheid bij passerende auto’s). Nu is er dan ineens een 30km zone met alleen de bovenvermelde aanpassingen aan de fysieke infrastructuur.

Wij willen u vragen hoe u als bedrijf of als particulier hierover denkt. Graag vernemen wij uw reactie; ook suggesties en aanvullingen zijn welkom. U kunt uw reactie geven per e-mail op e-mailadres:
info@stichtingsta.nl

Met vriendelijke groet,
Stichting STA, Bewoners Schorsendal

Afspraak gesprek met Gemeente, evaluatie en vervolg verbeteringen aan Plesmanlaan

De wegverbeteringen aan de Plesmanlaan ter hoogte van Schorsendal zijn in november afgerond. Daarna hebben St.STA, wijk Schorsendal, golfbaan Het Rijk van Nunspeet, camping Vossenberg en Hoogwolde een evaluatiegesprek gehad over het proces en het resultaat. Conclusies: wel even lastig tijdens de werkzaamheden, maar het resultaat is een nette, geluidsarme weg met prima afremmende drempels. Ook werd geconstateerd dat daarmee de rest van de Plesmanlaan én de Gerard Vethlaan zeker niet veiliger was geworden; er wordt vaak juist extra gas gegeven ná schorsendal, om het oponthoud te compenseren. Al vóór de wegwerkzaamheden hebben wij als St.STA en wijk Schorsendal gemeld aan de Gemeente, dat wij dit slechts als eerste fase van de totale aanpak zagen en zeker op een vervolg zouden aansturen. In die fase zijn wij nu gekomen.Tijdens een Commissievergadering van de Gemeente (oktober j.l., zie mail dd. 16-10-2014) werd ons een gesprek met de Gemeente in het vooruitzicht gesteld. Tot eind december hebben wij tevergeefs op een uitnodiging gewacht. Vervolgens hebben wij een gesprek aangevraagd bij de Gemeente en deze week is mij door hen een datum voorgesteld. Op vrijdag 20/2 is er een gesprek met weth. v.d.Geest en dhr.Klerks (afd. infra). Het lijkt mij goed om met enkele mensen uit dit gebied aan dit gesprek deel te nemen. Martin van Wissen heeft al aangeboden er bij te kunnen zijn, maar hij vindt het ook goed als iemand anders de belangen van onze wijk wil vertegenwoordigen. Daarom leg ik het hier bij jullie allen neer en zie graag jullie reacties (en eventueel opmerkingen, ideeën?) tegemoet.